Phần Mềm Logistic xuất nhập kho hàng

Bối cảnh dự án
Project background

Chưa nắm được tiến độ, kết quả công việc tức thời và khu vực lam việc lại xa trung tâm điều hành - Các cảnh báo nhanh chậm trong dây chuyền chưa được tức thời do các khu vực làm việc xa nhau - Kế hoạch sản xuất đang phải in ra hàng ngày

Phạm vi ứng dụng triển khai
Scope of application

Các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô
Công nghệ áp dụng
Applied technologies

Winform
C#
.Net 3.5
SQL Server 2008
Windown XP trở lên
Kết nối các cảm biến, các nút bấm Trao đổi dữ liệu qua giao thức Modbus

Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô hàng đầu Việt Nam
Khó khăn và Thách thức
Challenges

Khoảng cách trao đổi dữ liệu giữa trung tâm điều hành và khu vực làm việc xa. -> Giải pháp + Tại mỗi khu vực làm việc sẽ có một máy tính + Trao đổi dữ liệu giữa các máy tính sử dụng giao thức trong công nghiệp Modbus + Sử dụng dây chuyền tín hiệu chuẩn modbus

Search