Cơ sở dữ liệu giống cây trồng quốc gia

Bối cảnh dự án
Project background

Vấn đề bảo hộ giống cây trồng trong lĩnh vực Nông nghiệp hiện do Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý. Ngoài các nỗ lực của chính phủ Việt Nam nhằm bảo hộ và phát triển các giống mới, việc này hiện đang được hỗ trợ dưới dạng 1 dự án do tổ chức JICA tài trợ. Hiện tại, việc quản lý các hồ sơ bảo hộ giống cũng như các khảo nghiệm DUS phần lớn đang thực hiện trên giấy tờ với sự hỗ trợ của 1 số phần mềm văn phòng và chuyên dụng nhưng còn nhiều bất cập như không tích hợp được với nhau, cách sử dụng, cài đặt khó khăn. Yêu cầu đặt ra là thiết kế và xây dựng một hệ thống Cơ sở dữ liệu mới đồng bộ, tích hợp được toàn bộ các tính năng thỏa mãn nghiệp vụ liên quan đến quản lý đơn bảo hộ, hồ sơ các loài, giống cây trồng hiện có, phục vụ cho công việc của Văn phòng Cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như 12 trạm khảo nghiệm DUS trên toàn quốc.

Phạm vi ứng dụng triển khai
Scope of application
Đơn vị quản lý dữ liệu giống và kiểm nghiệm giống mới thuộc bộ NN và PTNT
Công nghệ áp dụng
Applied technologies

Win form
C#, 
SQL Server
.Net 4.0
Visual Studio 2010

Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Đơn vị quản lý dữ liệu giống và kiểm nghiệm giống mới thuộc bộ NN và PTNT
Khó khăn và Thách thức
Challenges
Một trong các thách thức là hệ thống không chỉ đơn thuần bao gồm các xử lý luồng thông tin nghiệp vụ thông thường mà phải đảm nhiệm cả việc hỗ trợ tính toán khảo nghiệm DUS (Distinctiveness - Tính khác biệt, Uniformity - Tính đồng nhất, Stability - Tính ổn định), đòi hỏi nắm được kiến thức về quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống trong Nông nghiệp, cũng như các cách tính toán xác suất thống kê
Bằng việc tự tìm hiểu và tham vấn các chuyên gia của Cục trồng trọt và các Trạm DUS cũng như các giáo sư thuộc khoa Trồng trọt Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, các kỹ sư Nhân Tín đã giải quyết một cách hợp lý nhất thách thức này.

Search