Nâng cấp PM Ngân hàng chế phẩm máu viện 103

Bối cảnh dự án
Project background

Hệ thống PM Ngân hàng chế phẩm máu đã đi vào vận hành được gần 3 năm và phát huy hiệu quả rất lớn đối với việc quản lý hiến máu, quá trình tạo chế phẩm máu, và quản lý kho chế phẩm, cấp phát cho các khoa chuyên môn khác.
Sau quá trình sử dụng, hiện bệnh viện có thêm một số thiết bị mới hỗ trợ cho việc xét nghiệm và tạo chế phẩm máu cần tích hợp vào hệ thống phần mềm.

Công nghệ áp dụng
Applied technologies

Angular JS, WEB API, SQL Server, SignalR, C#, HTML5, Javascript

Thông tin chi tiết
Information
Các kỹ sư Nhân Tín đã làm việc với chuyên gia của Hãng để hiểu về quy trình vận hành thiết bị, giao thức trao đổi dữ liệu để lấy dữ liệu về một cách chính xác. Đồng thời, lưu trữ dữ liệu và chuyển đổi tích hợp vào các hệ thống biểu mẫu, thống kê đã có sẵn.
Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Công ty TNHH Sysmex Việt Nam
Viện Quân y 103

Search