Xây dựng bộ công cụ bản đồ số

Bối cảnh dự án
Project background

Trong xu hướng chuyển đổi số, bộ phận bản đồ trong quân đội cũng mong muốn có một bộ công cụ quản lý, quy hoạch các công trình trên nền bản đồ số trên phạm vi cả nước. 

Công nghệ áp dụng
Applied technologies

C#, WPF, Winform, SQL Server, Desktop, Angular JS, WEB API, SignalR, HTML5, Javascript, Windows Service

Thông tin chi tiết
Information
Qua phân tích, bộ công cụ sẽ bao gồm quản lý thông tin công trình, kết cấu công trình, các danh mục địa lý, các danh mục cán bộ sử dụng, khả năng đo đạc, phân tích và thống kê trên bản đồ số
Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Cục Bản đồ - Bộ tổng tham mưu

Search