Quản lý ISO online

Bối cảnh dự án
Project background

Trong những năm gần đây, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã đi vào hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống và hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế ISO cũng không phải là một ngoại lệ. Việc xây dựng hệ thống cần tuân thủ theo các quy trình, biểu mẫu. Trình tự phê duyệt cần đúng theo các cấp ban ngành. Lưu trữ hồ sơ, giấy tờ một cách khoa học. Tìm kiếm nhanh chóng và dễ dàng.

Phạm vi ứng dụng triển khai
Scope of application
Các Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên cả nước
Công nghệ áp dụng
Applied technologies

Web form
C#, Java Script,
SQL Server
.Net 4.0, Jquery
Visual Studio 2010

Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Các Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên cả nước
Khó khăn và Thách thức
Challenges
Thách thức lớn nhất là việc tìm hiểu các lưu đồ xử lý trong các quy trình ISO. Nắm bắt quy trình, nghiệp vụ xử lý công việc, hồ sơ của từng đơn vị. Tuy nhiên, các kỹ sư phân tích hệ thống của Nhân Tín đã kết hợp giữa việc tìm hiểu các tài liệu, tham khảo các hệ thống đã có và khảo sát trực tiếp tại một số doanh nghiệp sản xuất, cơ quan hành chính đã thiết kế ra Hệ thống quản lý ISO với các chức năng đáp ứng tốt các yêu cầu quản lý, quy trình ISO, thuận tiện và linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Search