Khảo kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng

Bối cảnh dự án
Project background

Dữ liệu về khảo kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng trước đây được lưu trữ rất thủ công bằng giấy tờ và các file excel. Do đó việc tra cứu, tổng hợp dữ liệu, tạo các báo cáo cho các lãnh đạo rất mất thời gian.

Phần mềm Khảo kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng giúp lưu trữ dữ liệu về khảo kiểm nghiệm một cách thống nhất, tập trung. Người sử dụng có thể dễ dàng in các biểu mẫu chứng nhận, các báo cáo tổng hợp,... qua đó rút ngắn đáng kể thời gian và công sức của các cán bộ

Phạm vi ứng dụng triển khai
Scope of application
Đơn vị khảo kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng mới thuộc bộ NN và PTNT
Công nghệ áp dụng
Applied technologies

Web form
C#, Java Script
SQL Server
.Net 4.0, ASP.Net
Visual Studio 2010

Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Đơn vị khảo kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng mới thuộc bộ NN và PTNT
Khó khăn và Thách thức
Challenges
Khó khăn lớn nhất gặp phải khi phát triển phần mềm là có rất nhiều giống được kiểm nghiệm chất lượng, mỗi loại giống lại có nhiều tiêu chí kiểm định khác nhau.

Tuy nhiên các cán bộ của Nhân Tín đã tìm hiểu kỹ các quy chuẩn của Bộ NN và PTNT và kết hợp chặt chẽ với cán bộ khảo kiểm nghiệm để xây dựng nên phần mềm Khảo kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng thực hiện kiểm nghiệm một cách chính xác, nhanh chóng cho hầu như toàn bộ các loại giống được kiểm định chất lượng

Search