QUẢN LÝ NVKHCN

Bối cảnh dự án
Project background

Việc quản lý đề tài, dự án hằng năm của Sở KHCN đang thực hiện rất thủ công, lưu trữ tổng hợp thông tin trên các file văn bản như Excel, word. Việc lưu trữ và tra cứu, tổng hợp thông tin liên quan tới từng nhiệm vụ KHCN rất mất thời gian. Đặc biệt việc theo dõi tiến độ giải ngân kinh phí của lãnh đạo đối với các nhiệm vụ KHCN thiếu tính kịp thời và sự trực quan.
Phần mềm quản lý đề tài- dự án được xây dựng để giải quyết những bất cập trên và phục vụ cho việc quản lý hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ của Sở KHCN địa phương được dễ dàng và thuận tiện. Hệ thống sẽ quản lý mọi thông tin đề tài dự án như: Thông tin chung đề tài dự án: Tên đề tài, dự án, Mục tiêu, nội dung, Tính cấp thiết, sản phẩm, Đơn vị thực hiện, Chủ nhiệm, năm nhiệm vụ, Kinh phí dự kiến…; Hồ sơ liên quan; Kinh phí và tình hình giải ngân các nhiệm vụ KHCN theo thời gian.

Phạm vi ứng dụng triển khai
Scope of application
Các sở Khoa học công nghệ trên cả nước
Công nghệ áp dụng
Applied technologies

Web form
C#, Java Script,
SQL Server
.Net 4.5, AngularJS
Visual Studio 2015

Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Các sở Khoa học công nghệ trên cả nước
Khó khăn và Thách thức
Challenges
Điểm thách thức của dự án này không nằm ở kỹ thuật mà ở nghiệp vụ xử lý, nhưng bằng cách kết hợp chặt chẽ với các cán bộ, đơn vị thuộc các Sở KHCN kết hợp với tìm hiểu các văn bản pháp luật liên quan, các kỹ sư Nhân Tín đã đưa ra hệ thống với các chức năng phù hợp với yêu cầu sử dụng, tuân thủ chặt chẽ các quy định của nhà nước

Search