Cơ sở dữ liệu GEN giống cây trồng quốc gia

Bối cảnh dự án
Project background

- Chưa quản lý được các giống.
- Khó tìm kiếm các loại Gene, tính trạng giống
- Chưa quản lý được việc cung cấp giống chó các đơn vị có yêu cầu.
- Khó tìm kiếm được các giống đang đươc để trong tủ lạnh nào

Phạm vi ứng dụng triển khai
Scope of application
Trung tâm nghiên cứu Gen của JICA tại trường Đại Học Nông Nghiệp
Công nghệ áp dụng
Applied technologies

C#, 
SQL Server
.Net 4.0

Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Trung tâm nghiên cứu Gen của JICA tại trường Đại Học Nông Nghiệp
Khó khăn và Thách thức
Challenges
- Tìm kiếm linh động được các Mã Gen, Đời F mấy, Kết quả phận tịch Gen
-> Giải pháp
+ Quy định các cách tìm kiếm
+ Đưa ra một bộ xử lý phân tích các điều kiện tìm kiếm

Search