Phần mềm mô phỏng và điều khiển thiết bị đo 3 chiều

Bối cảnh dự án
Project background

Trên thị trường việt nam hiện tại chưa có thiết bị đo chính xác 3 tọa độ do Việt Nam sản xuất và chi phí mua thiết này của nước ngoài lại rất đắt. Nhu cầu thực tế của các nhà máy, khu công nghiệp đối với thiết bị này lại rất cao. Đặt ra yêu cầu làm sao giảm giá thành đầu tư sản xuất, đào tạo.

Phạm vi ứng dụng triển khai
Scope of application
Khách hàng là giáo viên, sinh viên ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề trên cả nước
Công nghệ áp dụng
Applied technologies

C#, Java Script,
Winform
Vẽ hình 2D, 3D
Đọc dữ liệu từ thiết bị
.Net 3.5

Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Công ty tự động hóa hàng đầu Việt Nam
Khó khăn và Thách thức
Challenges
Thiết kế cơ khí -> Giải pháp + Đầu tư đội ngũ thiết kế có dầy dạn kinh nghiệm + Hợp tắc với các giáo sư kiến sĩ truyên ngành hàng đầu trong nước - Các đầu cảm biến -> Giải pháp + Mua của các hãng sản xuất hàng đầu thế giới - Vẽ đối tương khi nhận được tín hiệu từ các đầu cảm biến trả về. -> Giải pháp + Hợp tác với các giáo sư kiến sĩ truyên ngành đưa ra các thuật toán vé hình chính xác nhất

Search