PM QL Nhiệm vụ Khoa học Công Nghệ

Q.L Nhiệm Vụ Dự kiến

Chức năng cho phép quản lý các NV-KHCN dự kiến theo từng năm một cách dễ dàng. Trưởng phòng trở lên có thể phê duyệt thuyết minh NV-KHCN. Phân NV quản lý cho các phòng cơ Sở.

Q.L Tiến Độ

Cho phép cán bộ quản lý dễ dàng theo dõi tiến độ thực hiện của từng NV-KHCN mà mình đang quản lý. Người quản lý có thể tìm kiếm theo từng NV-KHCN. Thêm mới và cập nhật tiến độ.

Q.L NV Đang Thực Hiện

Chức năng này hỗ trợ quản lý các nhiệm vụ đang được thực hiện tại Sở. Có thể tìm kiếm thông tin hồ sơ liên quan. Cập nhật thông tin NV KHCN. Nghiệm thu, đánh giá NV đã hoàn thành.

QL NV Đã Kết Thúc

Chức năng này hỗ trợ quản lý các NV-KHCN đã hoàn thành của Sở. Quản lý có thể tìm kiếm thông tin hồ sơ liên quan, xem thông tin hồ sơ, tiến độ, quá trình giải ngân. Cập nhật thông tin NV-KHCN.

Q.L Kinh Phí

Chức năng này cho phép Theo dõi quá trình giải ngân của từng NV-KHCN theo từng năm. Chi tiết đến từng lần giải ngân. Có thể thêm thông tin cấp kinh phí theo từng năm.

Báo Cáo - Thống Kê

Các cán bộ của Sở KHCN có thể Báo cáo tổng hợp kinh phí các Nhiệm vụ KHCN đang thực hiện theo từng tháng, năm. Theo dõi quá trình thao tác vào từng NV-KHCN của cán bộ. 

Feature Box

Feature Box

Feature Box

Feature Box

.Net

.Net

Bản quyền

Bản quyền
Phần mềm Quản lý nhiệm vụ Khoa học Công nghệ được Bộ văn hóa, thể thao và du lịch cấp bản quyền tác giả tháng 3/2016

Tầm nhìn

Tầm nhìn
Trở thành công ty phần mềm tận tâm nhất trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý doanh nghiệp và quản lý nhà nước.

Chúng tôi

Chúng tôi
Chúng tôi sẽ không ngừng tìm tòi, nghiên cứu làm chủ các công nghệ phần mềm nhằm cung cấp những giải pháp hiệu quả & kinh tế nhất.

Search