Dự án

of
Vấn đề đặt ra
- Mỗi phòng ban đang quản lý thông tin dự án liên quan đến phòng mình riêng rẽ. Quản lý dự án không thể nắm bắt hết tiến độ công việc của từng phòng ban một cách nhanh tróng
- Phòng dự án không nắm được tình hình thiết kế khi yêu cầu thiết kế sang phòngthiết kế -
Chưa có quản lý dữ liệu thiết kế trung của từng dự án
- Phòng dự án không nắm được tình hình vật tư khi yêu cầu vật tư sang phòng vật tư
- Không giới hạn được định mức xuất vật tư theo thiết kế theo từng sản phẩm
- Không biết vật tư có đang được giữ cho dự án khác hay không để còn xuất kho cho dự án có yêu cầu xuất kho
- Không nắm được số lượng vừa vât tư tức thời, mà phải qua báo cáo của phòng Vật Tư
- Không biết được vật tư của dự án mình đã về hay chưa để yêu cầu sản xuất, mà phải qua báo cáo của phòng Vật Tư
- Phòng lắp ráp sản xuất phải làm việc với dự án thiết kế vật tư mới chốt được danh sach vật tư xuất kho ra để sản xuất
- Người quản lý không nắm bắt tức thời được tiến độ của dự án như thế nào
- Quy trình phê duyệt gặp nhiều bất cập khi phải mang giấy tờ cho trưởng phòng, giám đốc ký phê duyệt
- Các phòng ban không nắm bắt được từng bộ phận ai chịu trách nhiệm cho một dự án nào đó
- Phòng vật tư gặp khó khăn trong việc quản lý các vật tư trong danh sách vật tư tối thiểu theo quy định của công ty

Xem chi tiết

Search