PM Lập lịch và quản lý dự án ODA về dạy nghề

Bối cảnh dự án
Project background

Dự án ODA về lĩnh vực đào tạo dạy nghề của một đơn vị trực thuộc Đại học Bách khoa  đảm nhiệm. Cán bộ dự án có nhiệm vụ điều phối lịch cho các chuyên gia nước ngoài sang giảng dạy ở các trường nghề tại Việt Nam ở 5 lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Bên cạnh đó cần tập hợp kết quả đào tạo, đánh giá học viên, tổng hợp working time của các chuyên gia để báo cáo sang ban quản lý dự án PMU. 

Công nghệ áp dụng
Applied technologies

Angular JS, WEB API, SQL Server, SignalR, C#, HTML5, Javascript

Thông tin chi tiết
Information
Nhu cầu đặt ra là cần xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ lên lịch cho các chuyên gia sao cho tối ưu chi phí, phù hợp với lịch học viên tại các trường nghề.
Đồng thời làm sao phải có phần tổng hợp kết quả đào tạo, báo cáo của chuyên gia về từng môn học, để báo cáo sang ban quản lý dự án PMU.
Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Công ty TNHH MTV Tư vấn và chuyển giao Công nghệ Bách Khoa  

Search