Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

Giaoduc-Daotao/phan-mem-mo-phong-thoi-gian-thuc-realtime_1499503160.jpg

PM mô phỏng thời gian thực

Giaoduc-Daotao/phan-mem-quan-ly-phong-lab_1499503161.jpg

PM Quản lý phòng LAB thực hành

Giaoduc-Daotao/phan-mem-quan-ly-dao-tao-autolab_1499503160.jpg

PM Quản lý đào tạo TPAutoLab

Giaoduc-Daotao/phan-mem-mo-phong-may-3-toa-do_1499503159.jpg

PM Mô phỏng thiết bị đo 3 tọa độ